Dnes je: 22. 04. 2019   | Verejné | Odborné | Intra-DKC | Intra-NÚSCH | W3linky | |    
  Hlavné menu
Hlavná stránka
História DKC
Ako sa k nám dostanete
E-mail pre výsledky
Výskyt VCHS v SR
Nadácia DKC
Žiadosť o konzílium v DKC
Ostané tlačivá
  Pre rodičov
Forum
Priebeh hospitalizácie
Normálne srdce
Srdcové chyby
Používaná terminológia
Kardiotábor
Zo srdca deťom
OZ Detské srdiečko
Dotazníky spokojnosti
  Vedenie
 • Vedenie pracoviska DKC

 •   Vzdelávanie
 • Klinika LF UK
 • Špecializačné štúdium
  pre pediatrickú kardiológiu

 •   Ambulancie
 • Kardiologické ambulacie
 • Ordinačné hodiny
 • Pracovníci
 • Kontakt


 •   Kardiológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiológie
 • Kontakt


 •   Kardiochirurgia
 • Štruktúra oddelenia
 • Činnosť oddelenia
 • Pracovníci kardiochirurgie
 • Kontakt


 •   Arytmológia
 • Štruktúra oddelenia
 • Poskytované vyšetrenia
 • Pracovníci arytmológie
 • Kontakty


 •   OAIM
 • Štruktúra oddelenia OAIM
 • Činnosť oddelenia OAIM
 • Kritické vrodené chyby srdca
 • Pracovníci OAIM
 • Info pre lekárov
 • Info pre rodičov
 • Kontakt


 •   OFV
 • Štruktúra OFV
 • Činnosť OFV
 • Personál OFV
 • Kontakt na OFV
 • Info pre zdravotníkov
 • Info pre rodičov


 •   Nástroje
  Najčítanejšie texty
  Filter textov
  Prehľad ankiet
  Download
  Grafické podklady
  Vstup pre autorov

    Počet návštevníkov
  Kód zdravého života: 0 - 30 - 5 - 120/80. Viac na www.tvojesrdce.sk.
  * Činnosť OAIM

  Anestézia

  Pred samotným operačným a katetrizačným výkonom je nevyhnuté absolvovať:

  Pracovníci úseku anestézie sa snažia zavádzať do praxe nové postupy, vo vedeckej časti sa sústreďujú najmä na sledovanie krvácania u pacientov, riziká mimotelového obehu atď.

  Intenzívna medicína

  Úsek intenzívnej medicíny disponuje 8 lôžkami a poskytuje špecializovanú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o pacientov:

  • s kritickou vrodenou chybou srdca
  • s vrodenou alebo získanou chybou srdca po kardiochirurgickej operácii alebo vysoko-rizikovom katetrizačnom výkone
  • s vrodenou chybou srdca po nekardiochirurgických operáciách
  • so život ohrozujúcimi poruchami rytmu
  • zaradených v transplantačnom programe
  • so srdcovým zlyhaním a potrebou mimotelovej mechanickej podpory cirkulácie (ECMO, LVAD atď.)
  Kritické chyby srdca, ktoré sa prejavujú v novorodeneckom veku môžeme rozdeliť:
  • cyanotické (spojené s omodraním dieťatka)
  • necyanotické (ružové deti)


  Najčastejším kritickým chybám srdca sa venujeme v samostatnom článku: Kritické vrodené chyby srdca.


  Ako sa prejaví a kedy vzniká podozrenie na vrodenú chybu srdca?

   Kritické vrodené chyby srdca prezentujúce sa v novorodeneckom veku sú prognosticky najzávažnejšie. Môžu sa prejaviť už niekoľko hodín po narodení omodraním dieťatka, ale aj presivením, mramorovaním kože tela, apatiou, neschopnosťou piť, nedostatočným močením, poruchou rytmu srdca atď. Skúsení lekári po vylúčení iných príčin patologického stavu dieťatka vyslovia podozrenie na vrodenú chybu srdca a zrealizujú vyšetrenia, potrebné na upresnenie diagnózy (RTG, EKG, echokardiografické vyšetrenie, laboratórne odbery). Po stanovení diagnózy je potrebná konzultácia s naším tímom telefonicky a urýchlený transport dieťatka na naše oddelenie.
   Ak nejde o stav ohrozujúci život, alebo nie je úplne objasnená príčina stavu dieťatka, odborníci z regiónov zabezpečujú transport pacienta na Odd. Kardiológie.

  Stabilizácia a transport kritického novorodenca s vrodenou chybou srdca

   U novorodencov s prenatálne diagnostikovanou vrodenou chybou je transport zabezpečený bezprostredne po pôrode z Perinatologického centra UN Bratislava, Kramáre. Telefonickým dohovorom sme informovaní o aktuálnom stave dieťatka, príp. komplikáciách pôrodu.
   V prípade, ak nie je stanovená diagnóza pred narodením, podozrenie na kritickú vrodenú chybu srdca vyslovujú lekári v jednotlivých regionálnych nemocniciach. Títo nás telefonicky konzultujú a informujú o stave pacienta. Pacienta prijímame na naše oddelenie s cieľom dodiagnostikovania a zabezpečenia adekvátnej špecializovanej liečby.

  Po prijatí pacienta je potrebné definitívne stanoviť diagnózu pacienta pomocou vyšetrovacích metód:

  Nasleduje intenzívny monitoring pacienta, nasadenie adekvátnej liečby na podporu krvného obehu, pľúcneho prietoku, porúch rytmu a podporu iných orgánových systémov.

  Pred- a pooperačný monitoring

   Po prijatí pacienta na OAIM je potrebné zaviesť potrebné vstupy a zamonitorovať ho tak, aby mal ošetrujúci tím pod kontrolou základné vitálne funkcie – krvný obeh a činnosť srdca, dýchanie, močenie atď. Ak je prijaté dieťatko po operačnom výkone, bez predchádzajúcej hospitalizácie na našom oddelení, prichádza takto zamonitorované už k nám. Samotné zamonitorovanie pacienta je časovo náročný výkon najmä u dieťatka v kritickom stave, ktorý sa robí v sterilných podmienkach.

   Na sledovanie základných funkcií (EKG, krvný tlak, tlaky v žilovom riečisku, hodnoty saturácie kyslíka) využívame monitor (1), ktorý v prípade zmien sledovaných parametrov okamžite upozorní ošetrujúceho lekára a sestru o zmene stavu pacienta. Všetky lôžka na našom oddelení sú monitorované telemetricky, napojené na centrálny monitor, takže ošetrujúci personál okamžite registruje zmenu stavu pacienta.

   Väčšina pacientov na našom oddelení vyžaduje ventilačnú podporu. Dýchací prístroj (ventilátor) (2) zabezpečuje výmenu dýchacích plynov u detí, ktoré si pre závažný stav nemôžu dýchať samé. Okrem toho naši pacienti vyžadujú často len prechodnú podporu dýchania – kyslíkovými okuliarmi alebo neinvazívnou ventiláciou (maskou, kanylou atď.). Tieto systémy šetria prácu dieťatka a umožnia mu zvládnuť závažný stav čo najľahšie.

   Okrem týchto monitorov bývajú naši pacienti „vyzbrojení“ hadičkami – teplomerom, sondou do žalúdka, ktorá zabezpečuje výživu dieťatka a podávanie liekov, močovým katétrom na odvádzanie moču (3), hrudnými drénmi (4), ktoré umožňujú odvádzanie tekutín a vzduchu z hrudnej dutiny, elektródami („drôtikmi“), ktoré nám pomáhajú pri zvládaní porúch rytmu, vnútrožilovými vstupmi na podávanie liečiv, a množstvom „nálepiek“ zabezpečujúcich monitoring EKG zmien, prekrvenie tela, meranie hodnôt kyslíka v tkanivách a iných parametrov. Pri každom lôžku je nevyhnutná séria infúznych púmp (injektomatov) (5), ktoré umožňujú spoľahlivú aplikáciu liečiv pacientovi.

   V pooperačnom období je nevyhnutý vyšší stupeň monitoringu vzhľadom na vysoké riziko komplikácií. Naši pacienti sú zvlášť náchylní na získanie infekcie, či už sú operovaní alebo nie. Infekcia u takéhoto pacienta môže výrazne zhoršiť výsledný stav, predlžuje hospitalizáciu a prináša ďalšie komplikácie. Preto je potrebné dodržiavať prísne hygienické pokyny na našom oddelení pre ošetrujúci personál, ale aj pre rodinných príslušníkov.

  Ďalší liečebný postup – indikačný seminár

   Každý pacient, ktorý príde na naše oddelenie, je prekonzultovaný na Indikačnom seminári – seminár odborníkov – lekárov kardiológov, kardiochirurgov, intenzivistov a anesteziológov. Na seminári sa prehodnotí klinický stav pacienta, anatomický nález vrodenej alebo získanej chyby, terapeutické možnosti a definitívne sa rozhodne o liečebnom postupe vzhľadom na prognózu pacienta.
   O závere indikačného seminára sú informovaní zákonní zástupcovia pacienta – rodičia, a následne po podpísaní informovaného súhlasu postupujeme v liečbe pacienta (operácia, katetrizácia, konzervatívna liečba, paliatívna liečba). Pri riešení komplikácií interdisciplinárneho charakteru využívame konziliárnu činnosť iných odborníkov z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, ako aj pomoc nášho klinického psychológa.

  Bazálna stimulácia

   Na našom pracovisku sa ako na prvom pracovisku na Slovensku pracuje konceptom Bazálnej stimulácie, so získaním certifikátu Institutu bazální stimulace IBS - Konceptu bazálnej stimulácie. Pomocou tejto metódy ošetrovateľskej starostlivosti sú pacientovi podávané podnety, ktoré stimulujú obnovu pamäťových stôp v mozgu a pomáhajú celkovej rehabilitácii. Podporujú sa zmysly pacienta, a to aj s použitím pomôcok, ktoré dieťatko má z domáceho prostredia (hračky, vône, počúvanie hudby, čítanie knihy atď.)

  Paliatívna starostlivosť

   Niektorí členovia tímu sú školení v problematike paliatívnej starostlivosti. Úzka spolupráca prebieha aj s pracovníkmi Detského hospicu Plamienok a odborníkmi venujúcimi sa paliatívnej medicíne.

  Publikačná a vedecká činnosť

   Lekári a sestry OAIM sa intenzívne venujú prednáškovej činnosti. Naše medicínske a ošetrovateľské výsledky uvádzame v súbore publikácií – 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1990-1995

   Pracovníci úseku intenzívnej medicíny sa venujú novým terapeutickým a monitorovacím systémom (NIRS), zavádzajú inovatívne prístupy, napr. ventilačné režimy (APRV, Bi-vent, HFO, NAVA), ako aj možnosti neinvazívnej ventilácie do rutinnej praxe, používajú inhalačný oxid dusnatý, analyzujú pooperačné výsledky a vyhodnocujú rizikové faktory na pooperačný stav pacientov, venujú sa problematike interdisciplinárnych odborov (genetické vplyvy, imunológia atď.).

  Tím OAIM.
  Súvisiace články:
  Kritické vrodené chyby srdca (13.08.2013)
  Anestéza (24.07.2013)
  INFO pre rodičov (24.07.2013)
  INFO pre lekárov (24.07.2013)
  Tím OAIM (24.07.2013)
  Kontakt (24.07.2013)
  Štruktúra oddelenia OAIM (Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny) DKC SR (24.07.2013)

  Celá správa.. | Komentované: 1931x | Komentuj! | Informační e-mailVytlačiť správu Zatvor správu..

    Nadácia DKC

  Logo Nadácie DKC Bratislava

  www.nadaciaDKC.sk


    OZ Ružová margarétka

  | IV. letný tábor |
  | V. letný tábor |

  Logo OZ Ružová margarétka

  Bulletin
   Prihláška do táboru
    SKS

  | Úvodná stránka | Akcie |


  Logo Slovenskej kardiologickej spoločnosti


    Kalendár zmien
  <<  Apríl  >>
  PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      
    Oslavujú
  Meniny oslavuje:
  Zajtra má meniny:
    Virusový radar

  DKC-SR Bratislava

  Tieto stránky sú optimalizované pre MSI Explorer ver. 5.5 a ver. 6.0
  Dobre pracujú aj v prehliadači Mozilla Firefox ver. 1.0.4.
  Minimálne rozlíšenie pre obrazovku je 800x600. Na chyby ma prosím upozornite tu.