Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Nový prednosta

2. 9. 2020

Novým prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC od 1.9.2020 je doc. MUDr.. Peter Olejník, Phd.

Dekrét si prevzal z rúk pána prof.MUDr. Juraj Šteňa, DrSc.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok