Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Odporúčania DKC

4. 9. 2020

Odporúčania Detského kardiocentra pre návrat do škôl a predškolských zariadení u detí s vrodenými a získanými ochoreniami srdca

V období druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 je návrat detí do škôl a predškolských zariadení prirodzeným zdrojom obáv u rodičov pacientov s ochorením srdca. Cieľom odporúčaní je pomôcť našim rodinám pri rozhodovaní poskytnutím stanoviska na základe dostupných objektívnych údajov a komunikácie s autoritami v zahraničí. Situácia sa môže, samozrejme, vyvíjať a meniť, naše odporúčanie sa bude následne aktualizovať. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať všetky opatrenia, rozhodnutia a odporúčania oficiálnych štátnych úradov v SR.

Väčšina našich pacientov sa môže vrátiť do škôl bez špeciálnych obmedzení a bez zvýšeného rizika vývoja závažných symptómov ochorenia COVID-19. Priebeh ochorenia v detskom veku je väčšinou bezpríznakový až mierny. Dokazujú to skúsenosti s pandémiou najviac postihnutých regiónov. Neexistujú aktuálne objektívne dôkazy, že detskí pacienti aj s vážnymi ochoreniami srdca sú náchylnejší na závažný priebeh ochorenia COVID-19. Návrat detí do škôl odporúčame pre jednoznačnú prevahu pozitívnych účinkov sociálnej interakcie a spoločného učenia sa v tejto skupine nad možnými minimálnymi rizikami závažného ochorenia infekcie COVID-19.

Tak ako pre celú spoločnosť, pre našich pacientov je veľmi dôležité dodržiavať v školských zariadeniach základné hygienické pravidlá, a to najmä častú hygienu a dezinfekciu rúk. Dodržiavanie sociálneho odstupu môže byť pre nižšie vekové skupiny náročné, ale opakované vysvetľovanie a edukácia zo strany rodičov a učiteľov môžu napomôcť znižovaniu rizík prenosu infekcie. Rúška odporúčame nosiť všetkým žiakom podľa všeobecných štátnych nariadení s výnimkou skupiny pacientov s dýchavicou, cyanózou a srdcovým zlyhávaním, ktorí to subjektívne netolerujú zo zdravotných dôvodov. Súrodenci a rodičia našich pacientov sa môžu taktiež vrátiť do škôl a zamestnaní s dôrazom na dôslednú hygienu a dezinfekciu rúk aj po návrate domov a dodržiavanie sociálnych odstupov.

V skupinách závažných ochorení srdca je na mieste zvýšená opatrnosť, ale neznamenajú podľa aktuálnych dostupných medicínskych dôkazov automaticky vylúčenie pacienta z prezenčnej formy štúdia. Odporúčame individuálny prístup po porade s pediatrom a detským kardiológom pacienta. V prípade významného regionálneho zhoršenia epidemiologickej situácie, odporúčame dieťa nechať nevyhnutný čas doma.

Skupiny závažného ochorenia srdca u detí:

  • Závažná forma pľúcnej hypertenzie
  • Pacienti s neoperovanou cyanotickou vrodenou chybou srdca
  • Pacienti čakajúci na transplantáciu alebo po transplantácii srdca
  • Pacienti s ťažšími formami srdcového zlyhania
  • Pacienti po Fontanovej operácii so závažnými komplikáciami
  • Pacienti s dokázanou genetickou chybou, ktorá postihuje imunitný systém (Downov syndróm, diGeorgeov syndróm, asplénia a iné) aj podľa odporúčaní špecialistu (imunológ a pod.)

V platnosti zostáva pravidlo účinné aj mimo obdobia pandémie, že deti s transplantovaným srdcom nemôžu navštevovať školské a predškolské zariadenia 3 mesiace po výkone.

Deťom, ktoré čakajú na operačný, katetrizačný alebo arytmologický zákrok v celkovej anestézii a sú pozvané na konkrétny termín, odporúčame 7-10 kalendárnych dní pred výkonom nenavštevovať školské zariadenie (ak možné podľa termínu oznámenia nástupu do nemocnice).

Silno odporúčame pacientom (nad 6 mesiacov) a ich rodinám očkovanie proti sezónnej chrípke schválenými inaktivovanými vakcínami.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok