Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Informácia pre uchádzačov

Kontakt na Odbor ľudských zdrojov

Žiadosti doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a jazykových znalostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace zasielajte najneskôr do 3 týždňov od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Mgr. Mária Orlíkova - vedúca Odboru ľudských zdrojov
Telefón: +421 (2) 59 320 242
Email : maria.orlikova@nusch.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je potrebné pri zasielaní žiadostí o zamestnanie udeliť NÚSCH, a. s.,  súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na tento účel (ďalej len „súhlas“). 

V prípade neposkytnutia súhlasu nebudú môcť byť údaje uchádzačov o zamestnanie ďalej spracúvané a budú zlikvidované. Uchádzač o zamestnanie má ako dotknutá osoba právo na prístup poskytnutých informácii, opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov v zmysle čl. 15-21 GDPR.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok