Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

KURZ PRE GYNEKOLÓGOV

10. 6. 2024

II. edícia kurzu prenatálnej echokardiografie pre gynekológov 

V sobotu 8.6.2024 sa v priestoroch Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH uskutočnila II. edícia celodenného „Kurzu prenatálnej echokardiografie pre gynekológov."

Kurz organizačne a odborne zastrešoval prenatálny tím DKC v zložení:

doc. MUDr. P. Olejník, MUDr. M. Kaldarárová a primár MUDr. P. Tittel.

Podujatia sa zúčastnilo 50 gynekológov zo všetkých regiónov SR. 

Cieľom kurzu bolo zvýšiť povedomie gynekológov najmä o vrodených chybách srdca a zvýšiť tak záchyt vrodených chýb srdca už u plodov, čo by malo viesť k optimalizácii manažmentu ako aj o plody, tak aj o novorodencov s kardiálnym postihnutím, čím by sa mala znížiť miera morbidity a mortality novorodencov najmä s kritickými vrodenými chybami srdca.

Zároveň bolo predstavené široké spektrum porúch srdcového rytmu, ktorými môžu už plody trpieť. Vysvetlená bola ich diagnostika, diferenciálna diagnostika, ako aj ich manažment v prenatálnom aj perinatálnom období.

Prvá časť kurzu bola venovaná bloku prehľadových prednášok, ako aj prednášok s praktickými ukážkami jednotlivých vrodených chýb srdca, či porúch srdcového rytmu u plodov.

V druhej časti kurzu mali účastníci kurzu formou „live scanningu“ dvoch plodov odprezentovné, ako správne realizovať prenatálne echokardiografické vyšetrenie srdca plodu v bežnej klinickej praxi.

V tretej časti kurzu bol predstavený Virtual Reality (VR) simulátor prenatálnej echokardiografie s praktickými ukážkami „live“ skenovania zdravého srdca plodu, ako aj plodov s vrodenými chybami srdca.                             

V štvrtej časti kurzu mali školenci možnosť „hands-on“ praktického tréningu prenatálnej echokardiografie na VR simulátore u 17-tich najčastejších vrodených chýb srdca pod dozorom lekárov z prenatálneho tímu DKC.

Podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany gynekológov. Väčšina z účastníkov si kurz plánuje zopakovať aj v budúcnosti. 

ĎAKUJEME a tešíme sa nabudúce. 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok