Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Úsek intenzívnej medicíny

Monitoring

Po prijatí pacienta na OAIM je potrebné zaviesť potrebné vstupy a zamonitorovať ho tak, aby mal ošetrujúci tím pod kontrolou základné vitálne funkcie – krvný obeh a činnosť srdca, dýchanie, močenie. Na sledovanie základných funkcií (EKG, krvný tlak, centrálne venózne tlaky v žilovom riečisku, hodnoty saturácie kyslíka) využívame monitor (1), ktorý v prípade zmien sledovaných parametrov okamžite upozorní ošetrujúceho lekára a sestru o zmene stavu pacienta. Všetky lôžka na našom oddelení sú monitorované telemetricky, napojené na centrálny monitor, takže ošetrujúci personál môže ihneď zaregistrovať zmenu stavu pacienta a adekvátne reagovať.

Väčšina pacientov na našom oddelení vyžaduje ventilačnú podporu. Dýchací prístroj (ventilátor) (2) zabezpečuje výmenu dýchacích plynov u detí, ktoré pre závažný klinický stav nemôžu dýchať samé. Častokrát je potrebná len prechodná podpora dýchania neinvazívnou ventiláciou (Vapothermom, maskou, nasálnou kanylou, atď.). Tieto systémy šetria prácu dieťatka a umožnia mu zvládnuť dočasný kritický stav čo najľahšie.

Okrem monitorov a ventilátora bývajú naši pacienti „vyzbrojení“ hadičkami – teplomerom, sondou do žalúdka či tenkého čreva, ktorá zabezpečuje výživu dieťatka a podávanie liekov, močovým katétrom (3), hrudnými drénmi (4), ktoré umožňujú odvádzanie tekutín a vzduchu z hrudnej dutiny, elektródami, ktoré nám pomáhajú pri zvládaní porúch srdcového rytmu, vnútrožilovými vstupmi na podávanie liečiv, a množstvom „nálepiek" na monitoring EKG zmien, prekrvenie tela, meranie saturácie kyslíka v tkanivách a iných parametrov. Pri každom lôžku je séria infúznych púmp (injektomatov) (5), ktoré umožňujú spoľahlivú aplikáciu liečiv pacientovi.

V pooperačnom období je nevyhnutý vyšší stupeň monitoringu vzhľadom na vysoké riziko komplikácií. Naši pacienti sú zvlášť náchylní na získanie infekcie, či už sú operovaní alebo nie. Infekcia u takéhoto pacienta môže výrazne zhoršiť výsledný stav, predlžuje hospitalizáciu a prináša ďalšie komplikácie. Preto je na našom oddelení potrebné dodržiavať prísne hygienické pokyny, ktoré platia pre ošetrujúci personál, ako aj rodinných príslušníkov.

Monitoring

PICC katétre

Novým štandardom v zdravotnej starostlivosti o pacientov s vrodenou chybou srdca v Detskom kardiocentre sú aj PICC katétre - periférne zavádzané centrálne venózne katétre. Využívame ich ako dlhodobý centrálny venózny vstup na podávanie liekov, kontinuálnych infúzií, parenterálnej výživy, ako aj na monitorovanie parametrov hemodynamiky. Ich výhodou je nižšie riziko infekcie, venóznej trombózy, lepšia tolerancia pacientov a možnosť dlhodobejšieho použitia v porovnaní s inými centrálnymi venóznymi vstupmi. PICC katétre nie sú dokonca ani prekážkou katetrizačného vyšetrenia cez centrálnu vénu rovnakej končatiny.

Vybavenie oddelenia

Naše oddelenie je vybavené špičkovou technikou, súčasťou sú ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu detí       a novorodencov, vrátane nekonvenčnej vysokofrekvenčnej oscilácie, neinvazívnej ventilácie, NAVA ventilácie. Štandardom je kompletný monitoring vrátane NIRS, echokardiografický prístroj, defibrilátor, externé kardiostimulátory na dočasnú epikardiálnu stimuláciu (pacemaker) a iné. Špecifikom je možnosť ECMO (extrakorporálna membránová oxygenácia) ako život zachraňujúcej podpory srdca a pľúc v prípade kardiorespiračného zlyhania. Pri renálnej insuficiencii máme možnosť eliminačných metód ako hemodialýza,   či peritoneálna dialýza. K dispozícii máme tiež potreby na bazálnu stimuláciu a nefarmakologickú sedáciu.  OAIM Detského kardiocentra má 8 monitorovaných lôžok. 

Indikačný seminár

Každý pacient, ktorý príde na naše oddelenie, je prekonzultovaný na indikačnom seminári. Nazýva sa tak seminár odborníkov – lekárov kardiológov, kardiochirurgov, intenzivistov a anestéziológov. Na seminári sa prehodnotí klinický stav pacienta, anatomický nález vrodenej alebo získanej srdcovej chyby, terapeutické možnosti a definitívne sa rozhodne o liečebnom postupe vzhľadom na prognózu pacienta.

O závere indikačného seminára sú informovaní zákonní zástupcovia pacienta – rodičia, a následne po podpísaní informovaného súhlasu pristupujeme k ďalšej liečbe pacienta (operácia, katetrizácia, konzervatívna liečba).

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia má jednoznačné miesto v starostlivosti o kriticky choré deti s ochorením srdca. Na OAIM Detského kardiocentra používame tento koncept u našich pacientov už od roku 2005 ako prvá nemocnica na Slovensku s veľmi dobrými výsledkami.  

    Koncept uvádza, že každý má inú požiadavku na komunikáciu so svojím okolím, a tým poskytuje individuálnu, terapeutickú a humánnu ošetrovateľskú starostlivosť. Základnými prvkami bazálnej stimulácie sú pohyb, dotyk, komunikácia a vnímanie. Bazálna stimulácia umožňuje integrovať rodičov do starostlivosti o dieťa, čím zmierňuje pocit bezmocnosti. Pomáha vytvárať vzťah medzi rodičom a dieťaťom aj v zložitých podmienkach na oddelení intenzívnej starostlivosti. Spolupráca ošetrujúcej sestry s rodičmi zdoláva komunikačné bariéry a napätie, ktoré vyplývajú zo závažnosti situácie. Pri bazálnej stimulácii je potrebné uplatňovať teoretické vedomosti, praktické zručnosti a vždy zohľadňovať klinický a hlavne hemodynamický stav pacienta.

   Ako medicína napreduje, sme schopní zachrániť aj  veľmi ťažko choré deti. Na celom svete stúpa počet pacientov dlhodobo hospitalizovaných a závislých na umelej pľúcnej ventilácii. Týmto pacientom chýbajú podnety a stimuly. Práve tie im môže poskytnúť bazálna stimulácia a jej prvky. Zavedenie princípov bazálnej stimulácie v ošetrovateľskej starostlivosti u dlhodobo ventilovaných pacientov vedie k zníženiu spotreby sedatív. Pacienti sú kľudnejší a spokojnejší, čo pozitívne vplýva na kvalitu ich života.

„Bazálna stimulácia nám umožňuje liečiť dieťa, nielen chorobu."
(prim. Kováčiková)

Bazálna stimulácia kladie dôraz na dotyky a polohovanie pacienta:

 • Využívame iniciálny dotyk, techniky určené pre upokojenie pacienta 
 • Polohovanie dieťaťa ako v maternici, doma, v spánku, poloha „múmia“, „hniezdo“                                        
 • Pomôcky: vankúše, deky, plienky, látkové/plyšové hračky, chobotničky
 • Medzi možnosti somatickej stimulácie patria aj celkový ukľudňujúci, povzbudzujúci, rozvíjajúci či neurofyziologický kúpeľ
 •  Pri prebúdzaní z anestézie po kardiochirurgických operáciách, na umelej pľúcnej ventilácii

Úloha bazálnej stimulácie v aktuálnom koncepte sedácie:

 • Koncept „eCASH ‟ (early comfort using analgesia, minimal sedatives and maximal human care)            - zdravotná starostlivosť orientovaná na detského pacienta bez nadmernej sedácie
 • Nefarmakologické možnosti sedácie: regulácia svetla (denný a nočný rytmus), hudba, kontrola hluku, masáže, komunikácia s rodinou
 • U pacientov s abstinenčným syndróm  po dlhodobej analgosedácii

Bazálna stimulácia na zlepšenie dýchania:

 • Poruchy pľúcnych funkcií sú u našich pacientov časté, môžu byť dôsledkom srdcovej chyby, operácie
 • Kontaktné dýchanie s vibráciami vo výdychu mobilizuje hlieny z dolných dýchacích ciest, je súčasťou dychovej rehabilitácie
 • Neuromuskulárna porucha so svalovou slabosťou vzniká u mnohých intenzívnych pacientov napríklad po prekonaní sepsy či multiorgánového zlyhania. V rámci konceptu bazálnej stimulácie je možné využiť masáž na stimuláciu dýchania

Neurofyziologická bazálna stimulácia

 • Používaná u pacientovs neurologickým poškodením - plégiou a parézami, v zotavovacej fáze po kardiopulmonálnej resuscitácii
 • Stimulácia hybnosti a zmyslových orgánov umožňuje vznik dendritických spojení  a novú  neuronálnu organizáciu

Vestibulárna a vibračná bazálna stimulácia

 • Cieľom jeprecítiť telo ako celok až do hĺbky
 • Používame vibračné a hojdacie sedačky, kočík
 • Klokankovanie, náruč matky
 • V minulosti zo strachu z extubácie pacienta, vytiahnutia drénov a katétrov pri zmenách polohy sa tieto metódy používali len u extubovaných pacientov
 • V súčasnosti aj u intubovaných detí, ak sú hemodynamicky stabilné

Auditívna bazálna stimulácia

 • Spievanie, rozprávanie, hračky s pesničkami, muzikoterapia
 • Zapájanie rodičov, upokojujúci hlas matky

Orofaciálna bazálna stimulácia

 • Využíva sa pri problémoch s kŕmením, pri vymiznutí sacieho reflexu, pri poruche prehĺtania
 • Stimuláciu motorických bodov tváre učíme aj matky
 • Na podporu procesu sania používamecumlík, kvapkanie mliečka na jazyk

Projekt chobotničky ako taktilne - haptická bazálna stimulácia

 • Myšlienka vznikla v Dánsku na univerzite v Aarhus
 • Použitie u novorodencov, najmä predčasne narodených                            
 • Chobotnička pripomína bezpečie v maternici, pupočnú šnúru, deti menej ťahajú káble a hadičky
 • Zlepšenie dýchania a kardiálnych prejavov

Bazálna stimulácia u dlhodobo hospitalizovaného pacienta

 • Predchádza vzniku hospitalizmu poskytovaním prirodzených impulzov
 • Somatická stimulácia s povzbudzujúcim efektom
 • Stimulácia zmyslových orgánov (zraková, čuchová) pripomína domáce prostredie

Publikačná a vedecká činnosť

V rokoch 2014 - 2018:

 • Kovacikova L, Skrak P, Dobos D, Zahorec M. Noninvasive Positive Pressure Ventilation in Critically Ill Children With Cardiac Disease.Pediatr Cardiol, 2014;35(4):676-83.
 • Zahorec M, Kantorova A, Holan M, Skrak P, Kovacikova L. Natural history of newborn with borderline small left heart without interatrial communication. World J Pediatr Congenit Heart Surg, 2014; 5:100-4.
 • Kovacikova L, Bugarova M, Skrak P, Zahorec M: Cytomegalovirus Infection in Pediatric Cardiosurgical Patients.  World J Pediatr Cong Heart Surgery, 2014; 5 (1): 148-149.
 • Hrubsova Z, Skrak P, Zahorec M, Kovacikova L Airway pressure release ventilation in pediatric cardiac patient. Pediatr Crit Care Med. 2014 May;15(4) Suppl:p98-99.
 • Kováčiková Ľ.: Kardiopulmonálna resuscitácia u detí. 30-38. V.: Horn F: Detská chirurgia. Slovak Academic Press, 2014, Bratislava, ISBN: 978-80-89607-24-2, 568 strán.
 • Ostrozlikova M, Behulova D, Holesova D, Skodova J, Pereckova J, Kovacikova L et al.: Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency in a patient with a complex congenital heart defekt. J Inherit Metab Dis (2014) 37 (Suppl 1):S27–S185.
 • Kovacikova L, Bicianova A, Skrak P, Zahorec M. Cerebral and somatic oxygen saturation in pediatric cardiac patients with delayed sternal closure. Intensive Care Medicine Experimental 20153(Suppl 1):A950 doi:10.1186/2197-425X-3-S1-A950
 • Záhorec M., Ilenčíková D., Požgayová S., Olejník P., Škrak P., Kováčiková Ľ., Kovács L., Mašura J. Asociácia genetických polymorfizmov metyléntetrahydrofolát reduktázy s vrodenými chybami srdca v slovenskej populácii. Čes-slov pediat 2015:70 (5): 267-272
 • Bobik L, Kovacikova L, Zahorec M, Danova K. Preoperative NT-proBNP values in patients with atrioventricular septal defect and its role as a predictor of early postoperative course. Bratisl Med J 2015; 116 (11):648 – 653.
 • Kováčiková Ľ. a kol. Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 158 strán, ISBN 978-80-223-3786-1
 • Kováčiková Ľ., Krkošková V.,  Hrubšová Z., Škrak P., Záhorec M. Dexmedetomidín pre pooperačnú analgosedáciu a malé výkony u detí. s. 88-91. In: Romanová Ľ.: Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne 2016. A print s.r.o., Prešov 2016, ISBN 978-80-89721-15-3, s. 312.
 • Škrak P., Kováčiková Ľ. Využitie NIRS v intenzívnej starostlivosti pacientov s vrodenými chybami srdca. s. 83-87. In: Romanová Ľ.: Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne 2016. A print s.r.o., Prešov 2016, ISBN 978-80-89721-15-3, s. 312.
 • Kovacikova L, Skrak P,  Zahorec M. High-frequency chest wall oscillation therapy in pediatric cardiac intensive care unit. ICMx (2016) 4: 28.
 • Skrak P, Janovickova J, Zahorec M, Hrubsova Z, Kovacikova L  Preoperative factors and outcome in  neonates with D-transposition of great arteries   World J Pediatr Congenital Heart Surgery 2016, Vol. 7(2) p.255
 • Kovacikova L, Kovacikova L Jr, Skrak P. Pediatric tachycardia-induced cardiomyopathy presenting as cardiogenic shock. World J Pediatr Congenital Heart Surg 2017; 8(2):250-296.
 • Záhorec M, Skrak P, Olejnik P, Hrubšová Z, Kováčiková Ľ. Short and longterm outcomes ofprimary neonatal repair for Tetralogy of Fallot: pulmonary stenosis vs. pulmonary atresia. Cardiol Young, Vol 27 Suppl 4, S354
 • Kovacikova L, Krasnanova V, Skrak P, Zahorec M, Kantorova A, Semberova J. Immune Abnormalities in Patients With Single Ventricle Circulation Precede the Fontan Procedure. World J Pediatr Congenital Heart Surg 2017, 8(6) 672-682.
 • Kovacikova L, Zahorec M, Skrak P, Hanna BD, Vogel LR. Transatlantic medical consultation and second opinion in pediatric cardiology has benefit past patient care: A case study in videoconferencing. Congenit Heart Dis. 2017 Jul;12(4):491-496.
 • Záhorec M, Skrak P, Olejnik P, Hrubšová Z, Kováčiková Ľ. Short and longterm outcomes ofprimary neonatal repair for Tetralogy of Fallot: pulmonary stenosis vs. pulmonary atresia. Cardiol Young, Vol 27 Suppl 4, S354
 • Kovacikova L,  Krasnanova V,  Skrak P,  Hrubsova Z, Zahorec M. The use of dexmedetomidine for the treatment of arrhythmias after pediatric cardiac surgery. Euroanaesthesia 2018.
 • Hrubsova Z, Kovacikova L., Hargasova M. Venous access in neonates with congenital heart disease. Abstracts from the 5th World Congress on Vascular Access, The Journal of vascular access, June 2018
 • Hrubsova Z, Skrak P, Zahorec M, Kovacikova L. Extracorporeal membrane oxygenation in pediatric cardiac non-surgical patients. Perfussion, Vol  33 (1 suppl), May 2018
 • Zahorec M., Skrak P., Olejnik P., Illikova V., Chalupka M. Intermediate follow-up of children with TMEM70 deficiency and cardiac involvement. World J Pediatr Congenit Heart Surg 2018, 9(2), NP6
 • Záhorec M., Valachová J., Škrak P., Venczelová Z., Kováčiková Ľ. Systémová hypertenzia – diagnostický marker aj nežiaduce rezíduum koarktácie aorty. Pediatria pre prax, 2018;19(S1), 19-20.
 • Kováčiková Ľ., Záhorec M., Škrak P. Akútne srdcové zlyhanie v ambulancii pediatra. Pediatria pre prax, 2018;19(S1), 24-25.
 • Kováčiková, Ľ, Škrak, P, Záhorec, M, Hrubšová, Z.  Kardiopulmonálne interakcie, neinvazívna ventilácia a koncept  eCASH. Pediatria S2 13/2018, s.10, ISSN 1336-863X
 • Kováčiková, Ľ, Škrak, P, Záhorec, M, Hrubšová, Z  Akú tne srdcové zlyhanie –  odporúčania pre prax. Pediatria S2 13/2018, s.29, ISSN 1336-863X
 • Hrubšová, Z.1, Kováčiková, Ľ. 1, Škrak, P. 1,  Kunzo, S. 2  Bronchoskopia u k riticky chorých  pacientov s v rodenou chybou srdca. Pediatria S2 13/2018, s.14, ISSN 1336-863X
 • Škrak, P., Kováčiková, Ľ., Záhorec M.  Výsledky liečby stenózy trachey u detí hospitalizovaných v Detskom kardiocentre. Pediatria S2 13/2018, s.10, ISSN 1336-863X
 • Kováčiková Ľ., Hrubšová Z., Škrak P., Záhorec M. Respiračné poruchy u detí s vrodenou chybou srdca. Pediatr. prax, 2018;19(6):262-266.


PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ (sestry)
rok 2019

Mgr. Erika Lipovská, Anita Vargová Periférne poškodenie u pacienta s VCHS
XVII. Celoštátny kongres s medzinárodnou účasťou na tému: Medziodborová spolupráca pri liečbe rán a kožných defektov, Pardubice, ČR

Mgr. Erika Lipovská - Manažment starostlivosti periferného poškodenia pri kanylácii periférnej artérie a vény
VI. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči, Kongres „Colours of Sepsis  2019,“ Ostrava, ČR

Mgr. Erika Lipovská - Periférne poškodenie u pacienta s VCHS
IX. konferencia sestier pracujúcich v anesteziológii, Srbsko

Mgr. Katarína Galatová, Mgr. Mariana Bojdová - Polohovanie detského pacienta v Detskom kardiocentre
One Vision – Tále

Bc. Elena Lambotová, Mgr. Jana Paulovičová - Poškodenie femorálnej artérie a vény, ako komplikácia po kardiochirurgickej operácii

Medzinárodný neonatologický kongres
IX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (sestry)
rok 2019

Lambotová E., Paulovičová J.: Poškodenie femorálnej artérie a vény, ako komplikácia po kardiochirurgickej operácii – kazuistika, In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2019. č.4, ISSN 1339 - 5920

Laurinc, M., Paulovičová, J., Gondárová – Vyhničková, H., Bratová, A.: Manažment starostlivosti o nezrelého novorodenca na OAIM po kardiochirurgickej operáci - prevencia komplikácií. In Sborník příspěvků z 6. Postgraduálního kurzu sester v intenzívní péči – Colours of Sepsis 2019. Ostrava: KARIM, FN Ostrava, 2019. ISBN 978-80-88159-81-0

Gondárová–Vyhničková, H., Laurinc, M., Bratová, A., Naňo, F., Kormaníková, V.: Anestéziológia a intenzívna starostlivosť – Sú potrebné zmeny? In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2019. č. 4. ISSN 1339-5920

Naňo, F., Laurinc, M., Bratová, A., Kormaníková, V., Gondárová–Vyhničková, H.: Terapia laterálnym náklonom. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2019. č. 4. ISSN 1339-5920

Laurinc, M.: Faktory ovplyvňujúce ľudské zdravie v ošetrovateľstve na Slovensku. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2019. č. 6. ISSN 1339-5920

Odborná a edukačná činnosť

Simulačný program

Umožňuje simuláciu a tréning diagnostického a terapeutického manažmentu kritických situácií v starostlivosti o pacientov s vrodenými a získanými ochoreniami srdca. Simulačný program bol rozvinutý v roku 2009, iniciálne interne medzi oddeleniami DKC, a od roku 2012 sa darí organizovať podujatia aj pre odbornú verejnosť.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK)

Pod vedením primárky Doc. MUDr. Kováčikovej, PhD. je zabezpečená pregraduálna výučba poslucháčov LFUK a tiež postgraduálna výučba lekárov zaradených v špecializačnom odbore Detská kardiológia. Odborný tréning pediatrov, intenzivistov a lekárov zaradených do špecializačného odboru je možné absolvovať po dohovore s primárkou oddelenia.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Americko-slovenská spolupráca

   Americko-slovenská spolupráca v Detskej kardiológii začala v roku 1993 projektom HOPE prostredníctvom Americkej organizácie pre medzinárodný rozvoj. Prvá sa zapojila Detská nemocnica v Bostone, nasledovala Detská nemocnica vo Philadelphii (CHOP), s ktorou má Detské kardiocentrum dodnes už viac ako 20-ročnú úzku spoluprácu. Počas tohto obdobia sa naši lekári a sestry aktívne zúčastňujú na medzinárodných konferenciách, absolvovali odborné klinické stáže v oblastiach ako diagnostické zobrazovacie metódy v kardiológii, funkčné vyšetrovanie, záťažová ergometria, intervenčná katetrizácia, simulačný tréning pre lekárov a sestry na nácvik reálnych klinických situácií, neuropsychický vývoj u detí s vrodenou chybou srdca.

   Spolupráca s CHOP sa posilnila aj vďaka American Austrian Foundation, ktorá každoročne organizuje semináre pre lekárov v Salzburgu a tiež Satelitné sympóziá v partnerských krajinách. Naši lekári sa aktívne zúčastnili už mnohých salzburgských seminárov a v Bratislave sa konalo šesť takýchto sympózií s účasťou detských kardiológov, pediatrov a anestéziológov z CHOP (v rokoch 2009, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019). Na akademickej pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prebehlo v roku 2017 Satelitné sympózium s profesorom pediatrie Dr. Ludwigom na tému vzdelávania v medicíne.

       Ďalším dôležitým projektom v rámci americko-slovenskej spolupráce sú aj pravidelné odborné videokonferencie s CHOP, ktoré sa začali pod záštitou Americkej ambasády. So svetovými odborníkmi z CHOP konzultujeme najťažšie prípady našich pacientov s komplexnými vrodenými chybami srdca. Aplikovaním získaných vedomostí môžeme poskytnúť na Slovensku zdravotnú starostlivosť podľa najnovších trendov na svetovej úrovni.

   Známe mená z Philadephie ako Dr. R. Lee Vogel, Dr. Paul Stephens, Dr. Brian D. Hanna, Dr. Meryl Cohen sa vďaka našej spolupráci tak nachvíľu mohli stať súčasťou nášho tímu v Detskom kardiocentre a pod ich vedením dostala naša každodenná prax iný rozmer.

Medzinárodná humanitárna a charitatívna činnosť

   Od roku 2011 pomáhajú lekári a sestry z Detského kardiocentra v Bratislave spolu s tímom z Detského kardiocentra FN Motol v Prahe s diagnostikou a liečbou detí s vrodenými srdcovými chybami v Keni a v Maroku. V rámci projektu bolo doteraz operovaných asi 70 detí. Nemocnica The Mater Hospital v hlavnom meste Kene Nairobi už dlhodobo bojuje o dostupnú kardiochirurgickú liečbu pre najchudobnejších pacientov v krajine. Všetci naši odborníci sa vzdali honoráru za svoju prácu v rámci humanitárneho projektu, aby liečbu týchto detí umožnili.  

   Misijná činnosť sa nezameriava len na operačnú liečbu a intenzívnu starostlivosť, ale aj na edukáciu domáceho personálu prostredníctvom odborných prednášok a tréningu praktických zručností. Vďaka tomu sa v Keni naučili ako sa dostatočne materiálne pripraviť na príjem pacienta z operačnej sály a následnú pooperačnú starostlivosť. Výsledky doterajšej liečby boli výborné. Spolupráca s kenskými sestrami a lekármi je každým rokom lepšia a efektívnejšia, komunikácia pokračuje aj po skončení misie. Cieľom do budúcnosti je podporiť rozvoj pediatrického kardioprogramu v nemocnici The Mater Hospital.

   Posledný 5. ročník humanitárnej misie sa uskutočnil v dňoch 10. - 17. júna 2018 v Nairobi. Projektu sa tento rok zúčastnili naši lekári a sestry: MUDr. Zuzana Hrubšová, MUDr. Martin Záhorec, Mgr. Katarína Galatová, Bc. Ladislav Mészáros. Tím viedol detský kardiochirurg MUDr. Rudolf Poruban z FN Motol. Ďalšími členmi tímu boli MUDr. Eva Sedláčková a MUDr. Aleš Klváček z Nemocnice Na Homolce. Lekári a sestry spolu s miestnym personálom zrealizovali 9 operácií detí s vrodenými chybami srdca a poskytli im pooperačnú starostlivosť. Väčšina pacientov pochádzala z najchudobnejších častí Kene, tzv. slumov, ktoré by bez pomoci neprežili. U všetkých pacientov sa uskutočnili operačné výkony bez komplikácií. Niekoľko desiatok ďalších detí s vrodenými chybami srdca bolo vyšetrených a konzultovaných so stanovením terapeutického plánu.

     V roku 2018 bola misia v nemocnici The Mater Hospital podporená z finančných prostriedkov SlovakAid prostredníctvom programov CETIR a tzv. malých grantov. Na pracovnom pobyte sa opäť ako manažér zúčastnil fotograf Ján Husár, ktorý aj po jeho skončení sleduje a zaznamenáva osudy malých pacientov. Aj tento rok by sa mala uskutočniť misia v marci.

  

Paliatívna starostlivosť

Pracovníci Oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti majú medzinárodné vzdelávanie v problematike paliatívnej starostlivosti.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok