Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 2 59 320 111

Integratívne centrum

Činnosť

Dôvody založenia Integratívneho centra

V roku 2012 American Heart Association odporučila rozšíriť skríning a identifikáciu rizika vývojových porúch a neuropsychologických, emocionálnych a sociálnych problémov u detí s vrodenými chybami srdca (VCHS). Na Slovensku zatiaľ neexistuje následná komplexná starostlivosť o dieťa s ochorením srdca a jeho rodinu. Rodičia vyhľadávajú rôznych odborníkov, ktorí spolu nekooperujú a problematiku nepoznajú. Zo zahraničných zdrojov a tiež zo skúseností vieme, že deti s vrodenými ochoreniami srdca majú niektoré špecifické ťažkosti, ktorým je potrebné venovať odbornú pozornosť.

 

Aký je cieľ?

 • Sledovať kvalitu života detí a mladých dospelých po závažných kardiochirurgických operáciách.
 • Čo najskôr identifikovať ťažkosti v oblasti vývinu, prospievania, výživy a v neskoršom období problémy v súvislosti so socializáciou, učením, pracovnými návykmi a vzťahmi.
 • Odborne a interdisciplinárne zasiahnuť rýchlo a efektívne vypracovaním individuálneho intervenčného plánu.
 • Následne zvyšovať kvalitu života detí a mladých ľudí s ochoreniami srdca, predchádzať sekundárnej invalidizácii.
 • Pomôcť úspešne sa začleniť medzi rovesníkov
 • Interdisciplinárny a holistický prístup k rodine a dieťaťu s ochorením srdca.

 

Najčastejšie psychosociálne ťažkosti po absolvovaní závažných operácií u detí s VCHS

 • Motorická koordinácia -  ťažkosti s jemnou a hrubou motorikou
 • Reč a komunikácia - reč nastupuje oneskorene a je dyslalická, často sú prítomné problémy s vyjadrovaním
 • Problémy v správaní a zvládaní emócií - deti sú nestabilné v prežívaní a vyjadrovaní emócií
 • Sociálna interakcia - po prežitých hospitalizáciách, diagnostických a intervenčných medicínskych výkonoch zostávajú zneistené a uzatvárajú sa do seba
 • Akademické zručnosti, školské ťažkosti - špecifické vývinové poruchy učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia a iné

 

Ako zaradiť pacienta do Integratívneho centra?

Prvý kontakt pacienta a rodiny s členom tímu sa uskutoční pred resp. v rámci prvej hospitalizácie v Detskom kardiocentre. Na základe diagnózy a priebehu hospitalizácie naplánuje ošetrujúci lekár prvé vyšetrenie. Nasledujúce objednávanie pacientov na ambulantné vyšetrenia a následnú intervenciu je centrálne koordinované určenými pracovníkmi s účasťou pacientovho kardiológa. Závery vyšetrení s plánom intervencie zosumarizuje koordinátor, ktorý zároveň odovzdá správu rodičom, ošetrujúcemu kardiológovi DKC a rajónnemu kardiológovi.

V prípade, ak máte záujem objednať sa, prosím vyplňte tento Prihlasovací formulár.

 

Štruktúra

Integratívne centrum tvorí tím odborníkov, ktorého súčasťou sú v súčasnosti 3 ambulancie, a to psychologická, liečebno-pedagogická a rehabilitačná. V budúcnosti plánujeme otvoriť aj logopedickú ambulanciu.

Psychologická starostlivosť

Psychodiagnostika detí s vrodenými chybami srdca

 • Vyšetrenie psychomotorického vývinu detí do 3,5 roka
 • Vyšetrenie intelektových schopností, kognitívnych funkcii (pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie, a pod.)
 • Posúdenie prítomnosti porúch pozornosti ADHD/ADD; autistických rysov
 • Posúdenie aktuálneho psychického prežívania dieťaťa

Terapia hrou pre deti od 3 do 11 rokov

Podporné poradenstvo, nácvik relaxačných metód, psychoedukácia, psychoterapia pre staršie deti a rodičov/opatrovníkov.

 

Liečebno-pedagogická starostlivosť

 • Určenie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa a dlhodobé sledovanie vývinu
 • Orientačné určenie školskej zrelosti
 • Príprava dieťaťa na zvládnutie úloh spojených so vstupom do školy
 • Korekcia špecifických porúch učenia
 • Výchovné poradenstvo, pomoc pri hľadaní a oslovovaní iných odborníkov
 • Poradenstvo pri výbere školy a pri ťažkostiach spojených s dospievaním dieťaťa s dlhodobým ochorením
 • Zlepšovanie čiastkových psychických funkcií (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, reč, motorika, koordinácia, vizuomotorická koordinácia, pozornosť, pamäť, serialita, priestorová orientácia, pravo-ľavá orientácia, koordinácia pohybov, vnímanie polohy tela)

 

Formy intenzívnej interakcie a prvky jednotlivých terapií:

 • Terapia hrou
 • Muzikoterapia
 • Psychomotorická terapia
 • Arteterapia
 • Bilblioterapia
 • Dramatoterapia
 • Činnostná terapia

 

Rehabilitačná starostlivosť

Rehabilitácia IC DKC Vašim deťom ponúka možnosť absolvovať komplexný program ambulantnej rehabilitácie vo veku 0 - 18 rokov.

 • kardiologická rehabilitácia, fyzický tréning, edukácia, profylaxia
 • reflexná terapia, handling
 • tonusové poruchy, posturálna asymetria, funkčné poruchy
 • senzomotorické balančné cvičebné metódy
 • individuálny prístup

 

Pracovníci

Koordinátorky Integratívneho centra:

MUDr. Viera Illíková, PhD.

MUDr. Zuzana Hrubšová

 

Liečebná pedagogička: PaedDr. Monika Stupková, PhD.

Psychologička:  Mgr. Denisa Paksi

Rehabilitačná lekárka: MUDr. Iveta Valachovičová, odborná špecializácia - neurológ  a odborný lekár pre FBLR

Sociálna terapeutka: Mgr. Mária Bokorová

 

Kontakt

Integratívne centrum, Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s.

2. poschodie pavilónu Detského kardiocentra

Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Telefón: 02/ 59 320 191 alebo 02/ 59 320 192

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok